Yeni Ekonomi Paketi Komisyon'da Kabul Edildi

Memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de bünyesinde barındıran Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi

Büyütmek için resme tıklayın

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda değişiklik gerçekleştiriyor. Bu duruma göre, banka nezdinde olan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine de ihtiyati tedbir ya da ihtiyati haciz konulamayacak.

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere dair açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50'si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı olamayacak

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte, BES'te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara, kısmen ödeme alma imkanı veriliyor. Kurumca tespit edilen hallerde ve koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmadan, devlet katkısı hesabı içerisindeki tutarlar dışında hesabında olan birikim tutarının yüzde 50'sine kadar kısmen ödeme işlemi olabilecek. Bu durum dahilinde kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde 25'ini aşmamak üzere devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme olabilecek.

BES'TE DEVLET KATKISI YÜZDE 30 OLUYOR

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda gerçekleşen değişiklikle halihazırda yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a çıkarılıyor.

Bu duruma göre, işveren tarafından ödenenler dışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun ilgili maddesi bünyesindeki katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına yatırılan katkı paylarının yüzde 30'una karşılık gelen tutar, şirketlerce emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler esas alınarak devlet katkısı olarak emeklilik gözetim merkezi tarafından hesaplama işlemine alınacak. Cumhurbaşkanı, yabancı para cinsinden gerçekleştirilen katkı payı ödemeleri içinse bu oranı yüzde 10'a kadar indirmeye yetkili olacak.

Devlet katkısı, bakanlık bütçesine konulan ödenekten katılımcılarla alakalı hesaplarına şirketler aracılığı ile birlikte aktarılmak üzere emeklilik gözetim merkezine ödenecek. Bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilişkili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona ermiş odluğu tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını geçemeyecek.

Bahsi geçen sınırı aşan katkı payları için bakanlığın uygun görüşü ile, kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili katkı payının ödenmiş olduğu yılı takip eden takvim yıllarında da devlet katkısı hesaplaması ve ödemesi olabilecek. Bu ödenekten bütçenin diğer kalemlerine herhangi bir biçimde aktarma olamayacak. Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri durumunda otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek.

Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarına yönelik yapılan düzenleme, sistemde yer alan katılımcı kişilere de uygulanacak.

TL İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER

Teklife göre, BOTAŞ tarafından bakanlık görüşleri alınmak kaydıyla birlikte bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulama işlemine alınabilecek.

Söz konusu teklifle, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na 'Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri' başlıklı madde ekleniyor. Türkiye ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ile girdi fiyatlarındaki beklenmeyen yükselişler sebebiyle 1 Aralık 2021 tarihinden önce Kamu İhale Kanunu'na göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarih itibari ile devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine yönelik Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde düzenlemeye gidiliyor.

FİYAT FARKINA İLAVE OLARAK EK FİYAT FARKI VERİLEBİLECEK

1 Temmuz - 31 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine yönelik hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 1 Temmuz - 30 Kasım 2021 tarihlerinde ihalesi gerçekleştirilen işlerde ihale tarihinin içinde bulunmuş olduğu aya ait endeks, 1 Temmuz 2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise haziran 2021 tarihine ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilecek.

Bu kapsam doğrultusunda sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devretme işlemi olabilecek. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibari ile aranacak olup devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlarsa uygulama işlemine alınmayacak.

Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir ya da hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmayacak. Söz konusu sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek. Bu kapsam doğrultusunda devredilecek olan sözleşmelerden damga vergisi alınmayacak.

Bu madde bünyesinde ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi ya da sözleşmenin devri için idareye başvuru süreleri ile devir işlemlerinin tamamlanacağı süre dahil, ek fiyat farkı hesaplamalarına ve ek olarak sözleşmelerin devrine yönelik esas ve usullerin tespitinde Cumhurbaşkanı yetkili isim olarak kabul edilecek.

Kamu İhale Kanunu'ndan istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden TL üzerinden gerçekleştirilen sözleşmeler adına idareler tarafından bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenlemeye gidilebilecek.

TÜRK LİRASI VADELİ MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARI

Teklifle, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor.

Finansal istikrara katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek amacıyla bankalar nezdinde 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında açılan Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankasına nakit kaynak aktarmaya, ihraç etmeye ve ihraç edilecek senet tutarıyla ihraç yapılacak bankaları belirlemeye, özel tertip devlet iç borçlanma senedi ve nakit kaynak aktarımı için Bakanlık bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak olan tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten yarar sağlayacak olan gerçek kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların vadeden önce kapatılması halinde yapılabilecek kesintiler ile bu kesintilerin Bakanlığa aktarılmasını, bu kapsam doğrultusunda destek olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve denetime dair usul ve esaslar ile birlikte nihai hesap açma tarihini öne çekmeye ya da 31 Aralık 2023 tarihine dek uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olarak kabul edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu bu maddenin uygulanması bünyesinde Merkez Bankası ve bankalardan gerekli veri ve bilgiyi isteyebilecek. Merkez Bankası ya da bankalar, talep edilen veri ve bilgiyi Bakanlığın tespit edeceği biçim ve süreler dahilinde vermekle yükümlü olacak. Veri ve bilginin bu istek doğrultusunda Bakanlığa verilmesinde diğer kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler yerine getirilemeyecek.

Bu kapsam doğrultusunda Merkez Bankası tarafından aktarılacak olan desteğin hak sahipliğinin belirlenmesiyle desteğin doğru ve tam hesaplanmasından, Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarının açılmış olduğu banka sorumlu görülecek. Haksız olarak verilmiş olduğu tespit edilen destek tutarı, bankaya ödenmiş olduğu tarihten tahsil edilmiş olduğu tarihe kadar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre hesaplanacak gecikme zammı ile beraber söz konusu kanun hükümlerine göre tahsil edilecek.

Bu düzenleme, 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde de yürürlüğe girecek.

GELİR VE AYLIK ÖDEMESİ ASGARİ 2500 LİRA OLACAK

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte gelir ve aylık ödemesi gerçekleştirilenlere 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya çıkarılacak. Söz konusu bu madde, 2022 yılı ocak ayı ödeme tarihinden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlükte olacak.

Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile birlikte girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar paylarına kurumlar vergisi istisnası uygulanırken bu istisna diğer fon ve ortaklıklarını kapsamıyor. Teklifle, girişim sermayesi haricinde diğer yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına da istisnanın uygulanması sağlanıyor.

KURUMLAR VERGİSİ ORANI YÜZDE 19 OLARAK UYGULANACAK

Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyeti ile iştigal eden ve ihracat işlemlerinde bulunan kurumların söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puanlık indirimle birlikte yüzde 20 yerine yüzde 19 olarak uygulanacak.

Bu maddeler, 1 Ocak 2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Teklifle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de de değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihlerindeki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltiliyor ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanıyor. Böylece söz konusu toplu sözleşmeye göre 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 27,9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30,95'e çıkarılıyor.

09 Oca 2022 - 23:39 Ankara- Ekonomigöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Lider Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Lider Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Lider Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Lider Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Adana Markaları

Lider Gazetesi, Adana ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 328 12 89
Reklam bilgi