Çadırda çalışarak bursluluk sınavında 500 tam puan alan depremzede öğrencinin hayali yazılım mühendisi olmak Çadırda çalışarak bursluluk sınavında 500 tam puan alan depremzede öğrencinin hayali yazılım mühendisi olmak

GAÜN Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Dr. Öğr. Üyesi Polat, Kutadgu Bilig’in Türk edebiyatındaki yerini ve eserin kültürel değerini belirterek, eserin Türk düşünce dünyasına derinlemesine bir bakış sunduğunu ve Türk kültürünün temel değerlerini yansıttığını belirtti.

Kutadgu Bilig’in ilk Türk-İslam dönemi eserlerinin en önemlilerinden bir tanesi olduğuna vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Polat, “Kaşgarlı Mahmut’un Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü ve Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig’i Karahanlı döneminin en önemli iki eseri. Bu dönemde Arapça ve Farsçanın hakimiyetine rağmen bu iki Türk aydının eserlerini Türkçe kaleme alması Türklük bilincinin de çok ön planda tutulduğunun bir göstergesidir. Kutadgu Bilig devrine göre düşündüğümüzde tamamen bilim temelli ilmin önemi, aklın faydası, bilginin yararları, iyiliğin faydaları ve kötülüğün zararları gibi konuları içinde barındıran bir eser. Eserde ideal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler yer almakta, Yusuf Has Hacip eserde toplumun ve bireyin mutlu olması için izlemesi gerekenleri kaleme almıştır. Bir anlamda siyasetname özelliği de taşır” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Polat, konferansın devamında Kutadgu Bilig’in tarihî ve edebî arka planıyla beraber beyitlerin günümüz Türkçesiyle açıklamalarını yaparak, dinleyicilere daha iyi anlamaları için kılavuzluk etti.